Start main contents

  • หน้าหลัก
  • นโยบายการเก็บ รวมรวบ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

PDPA (Personal Data Protection Act)

1. บทนำ
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ MELFT”)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 101 ชั้น 5 ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ได้จัดทำและเผยแพร่คำประกาศความเป็นส่วนตัว (“คำประกาศ”) ฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

ลูกค้าของ MELFT
      (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ ลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันของ MELFT ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
           ลูกค้าองค์กรธุรกิจ: กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง พนักงาน ผู้คํ้าประกัน ผู้ให้หลักประกัน และผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าองค์กรธุรกิจเดิม
           และปัจจุบัน รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่นที่มีอำนาจในการกระทำการแทนลูกค้าองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ MELFT ขอแนะนำให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจใด ๆ ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
           บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องใด ๆ รับทราบถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MELFT

      (2) บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของ MELFT
      บุคคลดังกล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการกับ MELFT แต่ MELFT อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผู้ลงทุน บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ MELFT หรือเข้าใช้บริการที่สาขาหรือสำนักงานใหญ่ของ MELFT ผู้คํ้าประกันหรือผู้ให้หลักประกัน ผู้รับผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่ใช้บริการของ MELFT ลูกหนี้หรือผู้เช่าของลูกค้าของ MELFT ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ รวมถึงกรรมการ ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของ MELFT และตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับ MELFT หรือลูกค้าของ MELFT

MELFT ขอแจ้งให้ทราบว่า MELFT จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่าน อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น MELFTอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประชาชน โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวนั้นไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ MELFT ขอให้ท่านทำการปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งให้ MELFT หากไม่สามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด MELFT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่ MELFT จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น ในกรณีที่ MELFT มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด MELFT จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ MELFT ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ประสงค์จะสอบถาม หรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รับบริการ หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับMELFT ซึ่งกำหนดให้ผู้เยาว์ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่MELFT ขอให้บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ดำเนินการดังกล่าวในนามของผู้เยาว์ต่อไป ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่สามารถดำเนินการเรื่องใดได้เองตามกฎหมาย และในการดำเนินการนั้นต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลของท่าน) แก่ MELFT MELFT อาจขอความยินยอมดังกล่าวจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นโดยตรง หรืออาจขอให้ผู้เยาว์แจ้งต่อบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองเพื่อให้ความยินยอมสำหรับการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แก่ MELFT

โปรดทราบว่าลิงก์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ MELFT สามารถนำท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้วการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ MELFT ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้น ๆ

2. รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      2.1 ลูกค้าของ MELFT
           2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MELFT เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
           (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MELFT เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
MELFT มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
           • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส
             รูปถ่าย และในบางกรณีMELFTอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ลายนิ้วมือ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือ
             ตามที่กฎหมายกำหนด
           • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID Facebook account
           • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรกดเงิน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์
             หรือบริการของ MELFT
           • ข้อมูลการติดต่อกับ MELFT (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ MELFT
           • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
           (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
MELFTอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
           (2.1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
           • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิ
             ต่าง ๆ
           • การติดต่อ MELFT ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นต้น
           • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ MELFT เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
               • MELFT อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ MELFT เป็นต้น
           (2.2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
           • ลูกค้าของ MELFT ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของ MELFT
           • บริษัทในกลุ่ม MELFT หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ MELFT
           • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น
             Facebook LINE เป็นต้น

           2.1.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
MELFT ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ MELFT ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
           (1) เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนกับ MELFT
           (2) เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ของ MELFT รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ของ บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทาง
                ธุรกิจของ MELFT ที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของ MELFT การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับ
                MELFT รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับ MELFT
           (3) เพื่อการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ MELFT และบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการโดย MELFT บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คำถามชิงรางวัล
                การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น
           (4) เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของ MELFT
           (5) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
           (6) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น
                ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
           (7) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
           (8) เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
           (9) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของ MELFT รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ
                MELFT ณ อาคาร สถานที่ ของ MELFTด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
           (10) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
           (11) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของ MELFT เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่างๆ การจัดการข้อแนะนำติชม การเสนอสิทธิประโยชน์
                  รวมถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
           (12) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม
                  และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของ MELFT และบริษัทในกลุ่ม เช่น หลักสูตรอบรม สัมมนา โปรโมชั่น
           (13) เพื่อสำรวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MELFT และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ของสมาชิก ประวัติการใช้จ่าย
                  หรือการใช้บริการ และความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MELFT รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ MELFT
                  เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
           (14) เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ MELFT
           (15) เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของ MELFT เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ
                  MELFT บริษัทในกลุ่ม และบริษัทพันธมิตรที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์
                  และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ
           (16) เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน แบบ drawing และซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมไปถึงการจองหลักสูตรอบรมและสัมมนาภายในเว็บไซต์

           2.1.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
MELFT จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ MELFT ดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ MELFT

           2.1.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ MELFT อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

      (1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ
           (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นใน MELFT และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ MELFT ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่า
           ทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใด
           ตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว
      (2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
      (3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
           • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย
           บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง
           • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
      (4) พันธมิตรทางธุรกิจของMELFT หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

      2.2 คู่ค้าของ MELFT
           2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MELFT เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
           (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MELFT เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
MELFT มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
           • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส
             รูปถ่าย และในบางกรณี MELFT อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม
             โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
           • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID
           • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติฐานะทางการเงิน
           • ข้อมูลการติดต่อกับ MELFT (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับMELFT
           • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของMELFT เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
           • ข้อมูลติตตามดูแลการปฏิบัติงานตามสัญญา เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน
           • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
           (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
MELFTอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
           (2.1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
           • ขั้นตอนคำขอใช้บริการหรือดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ
             หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้อง
           • การติดต่อ MELFT ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล FACEBOOK LINE เป็นต้น
           • MELFT อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ MELFT เป็นต้น
           (2.2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
           • ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของ MELFT
           • บริษัทในกลุ่ม MELFT หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ MELFT
           • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
             เช่น Facebook เป็นต้น

           2.2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
MELFT ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า หรือเป็นคู่ค้า หรือเป็นกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้ที่เป็นคู่ค้าของ MELFT เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ MELFT ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
           (1) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับ MELFT
           (2) เพื่อการพิจารณาอนุมัติการทำสัญญาระหว่างท่านกับ MELFT
           (3) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสัญญาระหว่างท่านกับ MELFT การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของ MELFT
                การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับ MELFT การจัดทำบัตรเข้าอาคาร สถานที่
           (4) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
           (5) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน
                รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา
           (6) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น
                ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
           (7) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
           (8) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
           (9) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของ MELFT รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ
                MELFT ณ อาคาร สถานที่ ของ MELFTด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
           (10) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน
                ผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน
           (11) เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย MELFT หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว
                  ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
           (12) เพื่อเป็นฐานข้อมูลของMELFT สำหรับการพิจารณาเลือกคู่ค้า และ/หรือเลือกจ้างสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

           2.2.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
MELFTจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ MELFTดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ MELFT

           2.2.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ MELFTอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

      (1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ
           (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นใน MELFT และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ MELFT ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่า
           ทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใด
           ตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว
      (2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
      (3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
           • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย
           บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่เป็นผู้บริหารอาคาร
           • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
      (4) พันธมิตรทางธุรกิจของMELFT หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
MELFT จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
      (1) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ท่านร้องขอก่อนที่จะทำสัญญาและเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและ MELFT
      (2) ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่ง MELFT ต้องปฏิบัติตาม
      (3) ในกรณีที่ MELFT จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคล
           มีผลเหนือกว่าผลประโยชน์ดังกล่าว
      (4) เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น)
      (5) ในกรณีที่ MELFT จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
           เรียกร้องตามกฎหมาย
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MELFT เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ MELFT ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว MELFTอาจมีความรับผิด และ/หรือไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกบางประการให้กับท่านได้

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
      4.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
      (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
           ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่ MELFT ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ MELFT กำหนด
           เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย สภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
           ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ MELFT ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
           นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการน้อยลง และหรือพลาดโอกาสในการได้รับ
           สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ในอนาคต หรือได้รับผลกระทบอื่น ๆ บางประการ ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MELFT
      (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
           ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของMELFT รวมถึงขอให้MELFTเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
           ดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
      (3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
           ในกรณีที่ MELFT ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
           หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก MELFT ได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
                  (3.1) ขอให้ MELFT ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
                  (3.2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ MELFT ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
                          เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
      (4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
           ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
           แบบตรงและกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
      (5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
           ท่านมีสิทธิขอให้ MELFT ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
      (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
           ท่านมีสิทธิขอให้ MELFT ระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนดได้
      (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
           MELFT พยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ MELFT มีอยู่นั้น
           ไม่ถูกต้อง หรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ MELFT แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
           ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
      (8) สิทธิในการร้องเรียน
           ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ MELFT ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
           ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

      4.2 ช่องทางการใช้สิทธิ
      ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางตามข้อ 8 ทั้งนี้ ในกรณีท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
      ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ขอให้ท่าน ขอ“แบบฟอร์มคำร้องของ MELFT ” ได้ตามช่องทางข้างต้น และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความแล้วทางอีเมล
      dataprotection@mitsubishifa.co.th

      4.3 ระยะเวลาการดำเนินการตามสิทธิ
           MELFT จะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดโดยระยะเวลาดังกล่าว
      จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ MELFT ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามสิทธิของท่านทั้งหมดแล้ว
           ทั้งนี้ จนกว่าการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิจะแล้วเสร็จ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ MELFT จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
      และอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ และท่านอาจได้รับการติดต่อจาก MELFT พันธมิตรของ MELFT หรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล MELFT ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ดังนี้
           5.1 MELFT จัดให้มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล และปรับเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ (Password) ของพนักงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเพื่อการรักษา
                 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
           5.2 MELFT จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยมีมาตรการ ดังนี้
                  5.2.1 การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ หน่วยงานและบุคลากร โดยมีวิธีการคัดเลือก แยกหน้าที่ ฝึกอบรมและมอบหมายงานให้แก่พนักงานในการ
                           ปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม และพนักงานทุกคนผูกพันตามข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร
                  5.2.2 การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ โดยมีการแยกการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการเข้าใช้งานระบบ
                           คอมพิวเตอร์ ตรวจจับผู้บุกรุกและติดตามสืบค้น และควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบคอมพิวเตอร์
                  5.2.3 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการจัดชั้นความลับของข้อมูล วิธีการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ และวิธีการจัดการข้อมูลที่บันทึกบนกระดาษ
                  5.2.4 การรักษาความปลอดภัยการสื่อสารและระบบเครือข่ายการสื่อสาร ด้วยการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายการสื่อสาร มีการสำรองและการกู้คืนข้อมูล
                           ควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลในเครือข่าย ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และการควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์จากระยะไกล
                  5.2.5 แผนการป้องกันธุรกิจหยุดชะงัก
           5.3 MELFT ไม่เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ รวมถึงไม่ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านระบบ
                 โครงข่ายของบริษัทไม่ว่ารูปแบบใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
MELFTจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่ง MELFTมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ MELFTอย่างเหมาะสม

7. การใช้คุกกี้
MELFT มีการเก็บข้อมูลจากการใช้งานเว็บไซต์ของ MELFT ผ่าน Browser’s cookies* ของท่าน ทาง MELFT อาจเก็บรวบรวมและใช้เทคโนโลยีคุกกี้และเทคโนโลยีในลักาณะเดียวกัน ที่หน้าเว็บของบริษัท เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือใช้เว็บไซต์ของ MELFT รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านทางช่องทางดังกล่าวของ MELFT
ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมีความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น MELFT จึงใช้คุ้กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถระบุตัวตนคอมพิวเตอร์และจดจำข้อมูลของท่านได้สำหรับกรณีเมื่อท่านกลับมาใช้เว็บไซต์อีกครั้ง โดย MELFT จะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยเด็ดขาด
*โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

8. รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ MELFT ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
สถานที่ติดต่อ:    บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่:    เลขที่ 101 ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
      • โทรศัพท์: +66-2 092 8600
      • E-Mail: dataprotection@mitsubishifa.co.th
      • Website: www.mitsubishifa.co.th
      • Line Official Account: @mitsubishifa.th
      • Facebook: Mitsubishi Electric Factory Automation – Thailand

9. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของ MELFT
เนื่องจากคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของMELFTเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ MELFT การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับMELFT

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศความเป็นส่วนตัว
MELFT มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากคำประกาศนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ MELFTจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

*ปรับปรุงครั้งล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ จัดทำขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2563
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.
เลขที่ 101 ชั้น 5 ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ยอมรับ ยกเลิก


Page Top