Print Page

Font Size:

ตอบโจทย์โรงงานแบบ DATA ด้วยโซลูชัน ERP และ IIoT จาก LERTVILAI

Date : 09 April 2021 | Categories : Solutions

ในยุคที่การทำงานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ Data เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงความสะดวกในการควบคุม เพื่อให้การทำงานมีความราบรื่นและตอบสนองได้ทันกับทุกเหตุการณ์ Mitsubishi Electric ได้พัฒนาโซลูชันร่วมกับบริษัทในเครือข่ายพันธมิตร e-F@ctory alliance นั่นคือ บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและออกแบบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในประเทศไทยจำกัด พัฒนาร่วมกับ Mitsubishi Electric เป็น 2 โซลูชันที่มีสำคัญอย่างมากต่อการช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้แก่ Q-ERP และ Q-IIoT

ความร่วมมือนี้เกิดจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดการในโรงงานอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และยุค New Normal ที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก

โซลูชันที่ทาง บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด พัฒนาร่วมกับ Mitsubishi Electric เป็น 2 โซลูชันที่มีสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้แก่ Q-ERP และ Q-IIoTQ-ERP โซลูชันสำหรับบริหารจัดการระบบข้อมูลการผลิต

โซลูชัน Q-ERP เป็นระบบโปรแกรมเพื่อการบริหารองค์กรที่พัฒนาโดยบริษัทคนไทย ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะสำหรับภาคการผลิตซึ่งเหมาะสำหรับการวางแผนสำหรับธุรกิจการผลิต การกระจายสินค้า รองรับธุรกิจ โรงงานผลิตทุกชนิด ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า, ระบบบัญชีและการเงิน และระบบผลิต โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานกรมสรรพากร ตามเลขอนุมัติลำดับที่ 0562 รองรับการจัดทำและนำส่งข้อมูลระบบ e-Tax Invoice & Receipt และยังผ่านการรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

ระบบ Q-ERP Manufacturing เป็น Integration ของระบบ Q-ERP Trading และระบบ Manufacturing ซึ่งทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถควบคุมการใช้งานได้ง่าย มีข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้อง สามารถต่อยอดระบบการผลิตเชื่อมโยงไปยังข้อมูลระบบต่างๆ ทั้งเรื่องการคำนวณวัตถุดิบตามสูตรการผลิต และระบบคำนวณต้นทุนผลิตตามสูตรการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ที่ต้องวางแผนทั้งการผลิต, สต็อกสินค้าและเรื่องการเงิน ด้วยระบบการวิเคราะห์ผลแบบ Pivot Table เช่น ระบบวิเคราะห์ยอดผลิต, ระบบวิเคราะห์ยอดขาย, ระบบวิเคราะห์คลังสินค้า, ระบบวิเคราะห์ยอดรับจ่ายเงินสด/ธนาคาร และสามารถปิดงบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางธุรกิจ

โซลูชัน Q-ERP มีด้วยกัน 2 เวอร์ชัน เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ได้แก่
■ Express version (Q-ERP/xM): เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 ผู้ใช้งานพร้อมกัน เริ่มต้นระบบได้ง่าย ราคาประหยัดและมีฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน
■ Enterprise version (Q-ERP/eM): เหมาะสำหรับผู้ใช้งานพร้อมกัน 35 ผู้ใช้งานขึ้นไป พร้อมฟังก์ชันใช้งานเต็มรูปแบบ (ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า, ระบบบัญชีและการเงิน และระบบผลิต) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสต็อกสินค้าแบบเข้มงวด โดยระบบการจอง Lot เพื่อขาย, ระบบ Lot คงเหลือทั้งแบบ FIFO, FEFO และแบบเลือก Lot เอง ระบบคำนวณต้นทุนผลิตด้วยต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายจริง

โซลูชัน Q-ERP จึงเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ตั้งแต่ 10-500 ผู้ใช้งาน ทั้งธุรกิจโรงงานผลิตทุกประเภท, ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจการบริการ

สำหรับการใช้งาน Q-ERP จะมีเงื่อนไขด้านระบบจัดเก็บข้อมูลใช้ฐานข้อมูล โดยต้องใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition or Standard edition หรือสูงกว่า และโรงงานต้องมี Server On premise หรือ On cloud จึงจะสามารถทำการติดตั้งโซลูชัน Q-ERP ได้

ฟังก์ชันการทำงานที่อยู่ใน Q-ERP
1. โปรแกรมถูกพัฒนาบนพื้นฐานธุรกิจที่ใช้งานจริง ทำให้มีฟังก์ชันการทำงานรองรับอย่างครบถ้วน
2. วิเคราะห์ผลแบบ Pivot Table เช่น ระบบวิเคราะห์ยอดผลิต, ระบบวิเคราะห์ยอดขาย, ระบบวิเคราะห์คลังสินค้า, ระบบวิเคราะห์ยอดซื้อ ที่ผู้บริหารสามารถดูสรุปยอดต่างๆและเปลี่ยนมุมมองได้เองตามความต้องการได้โดยง่าย
3. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Frontend- add-ons ต่างๆ เช่น ระบบ Q-IIOT, ระบบ ecommerce, ระบบ POS, ระบบ HRM, ระบบ Time Attendance แบบ Real-timeQ-IIoT โซลูชันเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องจักรให้การทำงานเป็นแบบ Real-Time

โซลูชัน Q-IIoT เป็นโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์และเครื่องจักรการผลิตแบบ Real-Time ซึ่งเหมาะสมกับโรงงานผลิตทุกชนิด ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ทั้งกับ PLC ที่ติดตั้งอุปกรณ์ OPC UA Server ตามมาตรฐาน IEC 62541 ได้โดยไม่จำกัดจำนวน PLC (ขึ้นอยู่กับ Memory ของเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยใช้ Protocol opc.tcp เช่น หุ่นยนต์และเครื่องจักรการผลิต เป็นต้น

ฟังก์ชันการทำงานในโซลูชัน Q-IIoT คำนวณและแสดงผลในรูปแบบ Dashboard แบบ Real time ได้แก่ 1. ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร OEE (Overall Equipment Effectiveness) ของแต่ละเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
2. ค่าการใช้พลังงานของแต่ละเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Power consumption) และอัตราส่วนของการใช้พลังงานเทียบกับปริมาณการผลิต(Intensity)
3. สถานะใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Operation Status) หยุดทำงานหรือทำงาน
4. มีการรับส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงQ-ERP และ Q-IIoT มีความต่างกันในส่วนของ Q-ERP คือ ระบบ ERP แต่ส่วน Q-IIOT คือ โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์และเครื่องจักรการผลิตแบบ Real-timeนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโซลูชัน ERP และ IIoT จาก LERTVILAI และ Mitsubishi Electric ที่จะช่วยโรงงานอุตสาหกรรมในการตอบสนองความต้องการของการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ตอบโจทย์กับการผลิตในยุค 4.0

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox