Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
พันธกิจขององค์กร

พันธกิจของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักการดำเนินงาน 7 ข้อ
1. ความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์กับสังคม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาศัยความไว้ใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
2. คุณภาพ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดเหนือคู่แข่ง
3. เทคโนโลยี บุกเบิกตลาดใหม่ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ทั้งยังส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
4. ความเป็นพลเมือง ในฐานะองค์กรระดับโลก เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
5. จริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบ ในการดำเนินการทั้งหมด เราปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง
6. สิ่งแวดล้อม ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และต่อสู้เพื่อปกป้องและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโลก
7. การเติบโต มั่นใจได้ว่ามีการหารายได้อย่างยุติธรรม เพื่อสร้างรากฐานสำหรับอนาคต
ถ้อยแถลงองค์กร

ถ้อยแถลงของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ "การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)" สะท้อนถึงเป้าหมายและจุดยืนของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานทุกคนให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าจะพัฒนาตนเองและ "สร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆวัน" โดยยึดตามพันธกิจองค์กรที่กล่าวถึง "การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์" เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อม

Eco Changes คือ ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่เรามุ่งให้เกิดสำนึกทางสังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงาน โครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่ในอวกาศ เรามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การสร้างสังคมที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นจริง

แนวคิดการออกแบบโลโก้ Eco Changes

โลโก้วงกลมสีเขียวสดใส มีความหมายถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ตั้งแต่ภายในบ้านไปจนถึงห้วงอวกาศ การออกแบบ “การเคลื่อนไหว”(ลายเส้นแรเงาภายในวงกลม) แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาโดยพนักงาน และการลงมือทำทันทีร่วมกับลูกค้าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อสังคมของเรา

Page Top