Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

Tool Wear Diagnosis for Machine Tools - ซอฟต์แวร์รวมข้อมูล IoT ตรวจจับข้อบกพร่องในการผลิต

Date : 30 April 2021 | Categories :

การผลิตในยุค Digital Transformation มักเกิดปัญหามากมาย จากการใช้ข้อมูล IoT ทั้งจากเครื่องจักรการผลิตและระบบการจัดการ เช่น ระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องจักร ป้องกันข้อผิดพลาดจากอุปกรณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องจักรเหมาะสม เป็นต้น

Tool Wear Diagnosis for Machine Tools คือ ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล IoT สำหรับวิเคราะห์อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการผลิต ของ Mitsubishi Electric สำหรับเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และลดข้อบกพร่องต่างๆ ในการผลิตฟังก์ชันใน Tool Wear Diagnosis for Machine Tools


■ แสดงข้อมูลสถานะการทำงานบนกราฟรูปคลื่น รวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อจัดเก็บและเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานะ
■ ตรวจสอบสถานะเครื่อง ยืนยันสถานะเครื่องจักรอย่างรวดเร็วบนหน้าจอควบคุม
■ วิเคราะห์การสึกหรอและคาดการณ์อายุการใช้งานของเครื่องจักร
■ วิเคราะห์ความผิดปกติเครื่องจักรทันทีและป้องกันข้อบกพร่องในการผลิต
■ วิเคราะห์ค่าข้อมูลแนวโน้มสำหรับกำหนดคุณลักษณะโดยอัตโนมัติ
■ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปลี่ยนเครื่องมือและค่าการยืนยันสถานะได้อย่างอิสระ
■ ตรวจสอบประวัติการแจ้งเตือนและการวินิจฉัย เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องมืออย่างทันท่วงที
■ เปรียบเทียบโหลดงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ที่เฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรม
■ การตั้งค่าสำหรับความต้องการที่หลากหลาย เช่น การตั้งค่าเครื่อง, การตั้งค่าโมเดล, ข้อมูลเครื่องมือ และการตั้งค่าเกณฑ์การวินิจฉัยฟีเจอร์ใน Tool Wear Diagnosis for Machine Tools

■ ตรวจจับการทำงานเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์จะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำสถิติในการวินิจฉัยข้อมูลอย่างแม่นยำและเรียลไทม์ เช่น คุณภาพการตัดเฉือน กลึง และการตกแต่ง ทั้งจากข้อมูลอนาล็อกและดิจิทัลออกมาในรูปแบบของกราฟคลื่น ซึ่งทำให้สามารถเห็นค่าความผิดปกติของเครื่องจักรได้ทันที■ ตรวจสอบระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องมือ
การสร้าง "แบบจำลอง" จากหมายเลขเครื่องมือในพื้นที่การผลิต และทำการวินิจฉัยอายุการใช้งานของเครื่องมือ โดยสัมพันธ์กับสภาวะการทำงานต่างๆ ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานโดยตรง เช่น วัสดุ รูปร่างชิ้นงาน ความเร็วแกนหมุน ความลึกของการตัด และการป้อนชิ้นงาน เป็นต้น ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถกำหนดอายุการใช้งานของเครื่องมือสำหรับแต่ละรุ่นได้ รวมถึงการวินิจฉัยเครื่องมือในการผลิตประเภทต่างๆ ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลด Downtime ลงได้■ ตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักร
ตรวจจับความแตกต่างกับค่ามาตรฐานการทำงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลปกติจากการทำงานของเครื่องจักร โดยซอฟต์แวร์จะทำการเรียนรู้การทำงานของเครื่องจักร และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป เพื่อประเมินค่าความผิดปกติ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถตรวจจับปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันท่วงที■ รวบรวมข้อมูลเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยเชิงคาดการณ์
ซอฟต์แวร์สามารถประเมินความผิดปกติของเครื่องจักรตามข้อมูลแนวโน้มระยะสั้น รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว เพื่อให้สามารถวินิจฉัยเชิงคาดการณ์บนเครื่องมือในเครื่องจักรได้ โดยหากมีความผิดปกติบนแกนหมุนของเครื่องมือกลหรือระบบขับเคลื่อน ตัวควบคุมการหมุนจะไม่เสถียร ดังนั้นกราฟรวบรวมข้อมูลจะไม่คงที่และจะมีความแปรปรวนของค่าคุณลักษณะ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถประเมินการยืนยันว่าแกนใดมีความแปรปรวนมากที่สุดได้■ System Configuration

การกำหนดค่าระบบ สำหรับซอฟต์แวร์ Tool Wear Diagnosis for Machine Tools
โดยแพ็กเกจ iQ Monozukuri Tool Wear Diagnosis for Machine Tools Package จะสามารถใช้ร่วมกับเครื่อง CNC ซึ่งต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเป็น PLC และ GOT ในการช่วยเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อนั่นเอง■ แพ็กเกจ iQ Monozukuri Tool Wear Diagnosis for Machine Tools Package จะประกอบด้วย1. โปรแกรมควบคุม
2. ข้อมูลหน้าจอ
3. โครงสร้างการตั้งค่าเครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูง
4. ข้อมูลสนับสนุนสำหรับโปรโตคอลการสื่อสาร
5. คู่มือ

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top