Start main contents

 • Register
 • Login

Print Page

Font Size:

ปฏิรูปโรงงานด้วย Line Notify มุ่งหน้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0!

Date : 24 May 2023 | Categories : Technology

โซลูชันแจ้งเตือน LINE Notify ตัวช่วยสำคัญในอุตสาหกรรม 4.0! 


โซลูชันแจ้งเตือนเครื่องจักร คือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับการสร้าง Smart Factory เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การทำงานร่วมกับ LINE Notify ที่จะช่วยให้การทำงานภายในอุตสาหกรรมทุกประเภทราบรื่นมากยิ่งขึ้นสร้าง Smart Factory ด้วยโซลูชันแจ้งเตือนเครื่องจักร

    การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 คือการพัฒนาจากโรงงานทั่ว ๆ ไป ให้กลายมาเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) โดยมีองค์ประกอบสำคัญอย่างการใช้ระบบ Automation ที่เป็นการทำงานร่วมกันจากหลากหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็น AI, IIoT (Industrial Internet of Things) รวมไปถึง Cloud Computing, Programmable Logic Controllers (PLC), Human Machine Interfaces (HMI) หรือระบบ SCADA โดยมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การทำงานในด้านการผลิต เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บทบาทสำคัญของโซลูชันแจ้งเตือนเครื่องจักร

ระบบแจ้งเตือนการทำงานของเครื่องจักร มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติงาน หัวหน้างาน รวมไปถึงผู้จัดการที่รับผิดชอบในสายงานนั้น ๆ เพราะระบบแจ้งเตือนจะสามารถแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐานได้แบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เครื่องจักรทำงานขัดข้อง หรือกระบวนการผลิตที่เกินขีดความสามารถจากค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนงานนั้น ๆ ทันที และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ โซลูชันแจ้งเตือนเครื่องจักรยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยบำรุงรักษา เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านช่องทางที่ได้กำหนดไว้ เช่น หากเครื่องจักรทำงานผิดปกติจนกระบวนการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ระบบจะทำการแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ว่าเครื่องจักรต้องการได้รับการบำรุงรักษาหรือต้องมีการตรวจเช็ก ทำให้สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยรวมได้อย่างทันที ที่สำคัญยังจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานให้เหลือน้อยที่สุดด้วย

โดยรวมแล้ว การแจ้งเตือนเครื่องจักร เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของ Smart Factory ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะดำเนินไปอย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันยังจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อพัฒนาแผนงานและข้อกำหนดในการบำรุงรักษาให้ครอบคลุมมากกว่าที่เคย

ประเภทของการแจ้งเตือนในระบบการทำงานของ  Smart Factory

 • การแจ้งเตือนสถานะเครื่องจักรขัดข้อง

เป็นการแจ้งเตือนที่จะถูกเรียกใช้ เมื่อเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์เกิดทำงานล้มเหลว ขัดข้อง หรือผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ เพื่ออำนวยให้การผลิตสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 • การแจ้งเตือนส่วนเบี่ยงเบนของกระบวนการ

โซลูชันแจ้งเตือนเครื่องจักรประเภทนี้ จะถูกเรียกใช้เมื่อระบบพบว่ากระบวนการผลิต เกิดการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมไปถึงปัญหาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น ความผิดปกติของอุณหภูมิ ความดัน หรืออัตราการไหล โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับระบุสาเหตุของความผิดปกติ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 • การแจ้งเตือนการบำรุงรักษา

การแจ้งเตือนเครื่องจักรประเภทนี้ จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษา เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดที่สำคัญ รวมไปถึงการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและเงื่อนไข ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรือสภาวะการทำงานที่แปรปรวน

 • การแจ้งเตือนคุณภาพการผลิต

การแจ้งเตือนในรูปแบบนี้จะถูกส่งออกไปก็ต่อเมื่อ พบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตที่ตรวจจับได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยผู้ปฏิบัติงานจะทำการระบุถึงสาเหตุของปัญหา และดำเนินการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้น ๆ จะตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพที่กำหนดไว้

 • การแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง

โซลูชันแจ้งเตือนเครื่องจักรประเภทนี้จะถูกเรียกใช้ เมื่อตรวจพบว่าระดับสินค้าคงคลังมีต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุ โดยโซลูชันดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ในกระบวนการผลิตจะมีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักรให้เหลือน้อยมากที่สุด

 • การแจ้งเตือนประสิทธิภาพการทำงาน

การแจ้งเตือนประเภทนี้จะถูกส่งออกไปยังช่องทางรับสาร เมื่อระบบพบว่ากระบวนการผลิตเกิดการทำงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมไปถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรอบเวลา ปริมาณงาน และผลผลิต โดยการแจ้งเตือนประเภทนี้ จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในภาพรวมได้อย่างตรงจุด


โซลูชันแจ้งเตือนเครื่องจักร LINE Notify สำหรับอุตสาหกรรม

LINE Notify บริการแจ้งเตือนที่ถูกนำมาใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะเป็นการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการในรูปแบบของ API ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาโปรเจกต์และการทำงานร่วมกับจุดประสงค์อื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะเป็นการแจ้งเตือนให้รู้ถึงสถานะการทำงานของเครื่องจักรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของข้อความ ไปยังกลุ่มหรือบัญชีส่วนตัวแบบเรียลไทม์ โซลูชันที่ตอบโจทย์และเหมาะอย่างมากในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ข้อดีของการใช้ LINE Notify ในอุตสาหกรรม

 • แจ้งเตือนสถานะเครื่องจักรผ่านไลน์ได้อย่างแม่นยำ
 • ส่งต่อข้อมูลได้แบบ Real-time
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ทุกที่ผ่าน LINE Application
 • ติดตั้งได้ง่าย ใช้งานสะดวก 

ปฏิรูปโรงงานแบบเดิม ๆ ให้เป็น Smart Factory ด้วยโซลูชันแจ้งเตือนเครื่องจักร พร้อมบอกสถานะการทำงานและข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE Notify สำหรับแจ้งเตือนในอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันต้นแบบ e-F@actory และบริการที่สนใจได้ที่ sales@MitsubishiFA.co.th หรือโทร. 02 092 8600


Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top