Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

สัมมนาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ FA ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Date : 14 August 2018 | Categories : Seminar

ในยุค Industry 4.0 หัวใจหลักในการในเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตคือ การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อลดการ Breakdown ของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ซึ่ง FA Product คือหัวใจสำคัญในการควบคุมเครื่องจักร และงานสัมมนาครั้งนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ FA ของ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค อันได้แก่ PLC, HMI, Servo System และ Inverter 

    สามารถติดตามข้อมูลงานสัมมนาครั้งถัดไปได้ที่เว็บไซต์หลักและ Facebook Official Fanpage

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top