Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการ Monodzukuri Engineers Program

Date : 18 December 2019 | Categories : Educational Activities

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) ร่วมกับอินเวอร์เตอร์” สำหรับนักศึกษาโครงการ Monodzukuri Engineers Program ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

วิทยากร: คุณเสกสัณห์ วัฒนะโชติ

     


Monodzukuri Engineers Program เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผ่านแนวคิดของ "Monodzukuri"


ในการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์ FA (Factory Automation) การเดินสาย ไปจนถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้งาน และทดลองใช้อุปกรณ์จริง โดยใช้งานโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ชนิดคอมแพค รุ่น MELSEC iQ-F (FX5U) และอินเวอร์เตอร์รุ่นFREQROL-A800 ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ได้เป็นอย่างดี 

        
Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top