Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0ด้วยโซลูชั่น e-F@ctory กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

Date : 27 November 2020 | Categories :

สัมมนาฟรี Industry Transformation
'ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Solution e-F@ctory'

ในวันที่ 27 ตุลาคม 63 เวลา 08.30-16.00 น. (ด่วน รับจำนวนจำกัด)

ภายในงานยังมีการจัดแสดงโซลูชันต่างๆจากบริษัทชั้นนำที่จะมาช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงโรงงานตัวจริง!

หัวข้อการสัมมนา
☑️ การเชื่อมต่อ Automation และ IT ในกระบวนการผลิต สู่การแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time
☑️ การเริ่มต้นทำ Industry Transformation และกรณีศึกษา
☑️ เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ที่สามารถวัดปริมาณการใช้พลังงาน และช่วยวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสกน QR code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top