Start main contents

  • หน้าหลัก
  • นโยบายการเก็บ รวมรวบ ใช้และประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
นโยบายการเก็บ รวมรวบ ใช้และประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA (Personal Data Protection Act)

1. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 101 ชั้น 5 ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ขอแจ้งนโยบายการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัททำการเก็บ ใช้ รวบรวมและประเมินผลข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้
      2.1 ชื่อ นามสกุล
      2.2 ที่อยู่อีเมล
      2.3 เบอร์โทรศัพท์มือถือ
      2.4 ข้อมูลขององค์กร/ บริษัท
      2.5 ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ/ โซลูชั่นที่สนใจ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการเก็บ ใช้ รวบรวมและประเมินผลข้อมูล อาจได้มาจาก 2 ช่องทาง ดังนี้
      3.1 เมื่อท่านลงทะเบียนใช้บริการในเว็บไซต์นี้ และท่านได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนการสมัครใช้งาน
      3.2 เก็บจากข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทผ่าน Browser’s cookies* ของท่าน ทางบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าคุ้กกี้กับหน้าเว็บของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมีความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น บริษัทใช้คุ้กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและจดจำข้อมูลไว้สำหรับเมื่อลูกค้ากลับมาใช้เว็บไซต์อีกครั้ง บริษัทจะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยเด็ดขาด
*โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ รวบรวมและประเมินผลข้อมูล
บริษัทขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลอีเมล์ไว้หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      4.1 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน แบบ drawing และซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมไปถึงการจองหลักสูตรอบรมและสัมมนาภายในเว็บไซต์
      4.2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
      4.3 เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น หลักสูตรอบรม สัมมนา โปรโมชั่น ได้ถูกต้องตรงตามความสนใจของท่าน
      4.4 เพื่อกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด โดยในระหว่างการใช้บริการ บริษัทจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทที่ท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
บริษัทฯจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านได้มอบไว้ให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะเก็บรวบรวมไว้เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับแต่วันที่ท่านทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และทำการลงทะเบียนเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระยะเวลาสิบปีนี้ รวมถึงกรณีแม้หลังจากท่านได้เข้าเรียนหลักสูตรอบรมและสัมนาจบแล้วก็ตาม เพื่อเป็นการโต้แย้งสิทธิทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ุ6. มาตรการในการจัดเก็บข้อมูล
      6.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล และปรับเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ (Password) ของพนักงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
      6.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยมีมาตรการดังนี้
               6.2.1 การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ หน่วยงานและบุคลากร โดยมีวิธีการคัดเลือก แยกหน้าที่ ฝึกอบรมและมอบหมายงานให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม และพนักงานทุกคนผูกพันตามข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร
               6.2.2 การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ โดยมีการแยกการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจจับผู้บุกรุกและติดตามสืบค้น และควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบคอมพิวเตอร์
               6.2.3 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการจัดชั้นความลับของข้อมูล วิธีการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ และวิธีการจัดการข้อมูลที่บันทึกบนกระดาษ
               6.2.4 การรักษาความปลอดภัยการสื่อสารและระบบเครือข่ายการสื่อสาร ด้วยการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายการสื่อสาร มีการสำรองและการกู้คืนข้อมูล ควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลในเครือข่าย ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และการควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์จากระยะไกล
               6.2.5 แผนการป้องกันธุรกิจหยุดชะงัก
      6.3 บริษัทไม่เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ รวมถึงไม่ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านระบบโครงข่ายของบริษัทไม่ว่ารูปแบบใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

7. ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เมื่อท่านตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารตามข้อ 4.3 และ 4.4 แล้ว โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 7.

8. หากท่านปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1. ท่านยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ แต่การใช้งานบางส่วนจะถูกจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน แบบ drawing และซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมไปถึงการจองหลักสูตรอบรมและสัมมนาภายในเว็บไซต์

9. การยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับข้อมูลการสื่อสารด้านการตลาดได้ตลอดเวลา ท่านสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้โดยการคลิกที่ลิงก์การยกเลิกการรับข่าวสารข้อมูลในอีเมลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ท่าน หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลการตลาดในรูปแบบอื่นๆ โปรดติดต่อทางบริษัทฯ ได้โดยตรงผ่านช่องทางด้านล่าง

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์

11. ช่องทางการติดต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ:    บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่:    เลขที่ 101 ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ช่องทางการติดต่อ:
      • โทรศัพท์: +66-2 092 8600
      • Website: www.mitsubishifa.co.th
      • Line Official Account: @mitsubishifa.th
      • Facebook: Mitsubishi Electric Factory Automation – Thailand
      • E-Mail: info@mitsubishifa.co.th

นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้และประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่: 1 เมษายน 2563

Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.
เลขที่ 101 ชั้น 5 ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ยอมรับ ยกเลิก


Page Top