Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
ศักยภาพ

กรณีศึกษาทั่วโลก01
Platform Industrie 4.0

ประเทศเยอรมนี
ผลลัพธ์: Mitsubishi Electric เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในส่วน Working Group 1 ของโครงการของรัฐบาลเยอรมนีเพื่อกำหนดกลยุทธ์การผลิตในอนาคตสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4


02
Stadtwerke Rotenburg an der Fulda

ประเทศเยอรมนี

อุตสาหกรรม: การบำบัดน้ำเสีย

ผลลัพธ์: ระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรมีการนำมาใช้กับปั๊ม 3 ตัวในสถานีการบำบัดแบบไม่มีผู้ควบคุม ค่าใช้จ่ายของระบบลดลงหลังจากมีการป้องกันไม่ให้กระปุกเกียร์ขับบกพร่องพร้อมกัน 2 ตัว (อัตราส่วนของต้นทุนของกระปุกเกียร์ใหม่และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกระปุกเกียร์ = 5:1) ประชากร 20,000 คนรวมกับพลเมืองในท้องถิ่นมีความสะดวกสบายขึ้น
03
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

ประเทศ: เยอรมนี
อุตสาหกรรม: เยื่อกระดาษและกระดาษ
ผลลัพธ์: ระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้รับการนำมาใช้กับพัดลมระบายความร้อนที่สำคัญ 26 ตัวในโรงงานกระดาษขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายของระบบลดลงหลังจากมีการป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด เนื่องจากไม่มีความเสียหายของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ และเวลาในการกลับสู่สภาพปกติและการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด04
Russian Railways

ประเทศ: รัสเซีย
อุตสาหกรรม: การขนส่ง
ผลลัพธ์: การปรับปรุงสินค้าของรถไฟบรรทุกสินค้าจำนวนหลายพันรายการจำเป็นต้องมีการวางแผน การตรวจสอบ และการติดตามที่ซับซ้อน การจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติในทุกขั้นตอนทำให้แน่ใจว่าบันทึกสินทรัพย์ของรถไฟบรรทุกสินค้าแต่ละขบวนจะมีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งหมายความถึงระดับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่มีสินทรัพย์สูญหาย และลดการสูญเสียสินทรัพย์ลง
05
Mitsubishi Electric

ประเทศ: ญี่ปุ่น

อุตสาหกรรม: การผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผลลัพธ์: ต้องมีการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยู่ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อจัดการกับขนาดรุ่นการผลิตที่น้อยลงในรุ่นต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อัตราการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า อัตราส่วนพื้นที่ต่อผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.8 เท่า06
Nitto Denko Corporation

ประเทศญี่ปุ่น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์ระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้รับการนำมาใช้กับสายไฟเก่า/ที่มีอยู่เพื่อใช้ตรวจสอบการรั่วไหลของสายดินเพื่อระบุการวางสายไฟที่สำคัญ ระบบนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของโรงงาน ช่วยวางแผนการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศได้อย่างครบถ้วน07 Maruti Suzuki

ประเทศ: อินเดีย

อุตสาหกรรม: รถยนต์

ผลลัพธ์: ระบบอัตโนมัติระดับสูงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตของ 15 แบรนด์ที่มีมากกว่า 150 รุ่นย่อย ดังนั้นจึงต้องมี "การขจัด/ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความโง่เขลา" พร้อมการรายงานอย่างเต็มรูปแบบในกระบวนการประกอบเพื่อลดและจัดการข้อผิดพลาด เพื่อลดจำนวนของชิ้นส่วนที่ติดตั้งไม่ถูกต้องและค่าใช้จ่ายในการทำงานซ้ำ ความซับซ้อนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและพื้นที่การติดตั้งและค่าใช้จ่ายที่ลดลงในขณะที่การบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น
08
Intel Corporation

ประเทศ: มาเลเซีย
อุตสาหกรรม: เซมิคอนดักเตอร์
ผลลัพธ์การตรวจสอบระบบเพิ่มเติมในเครื่องจักรที่มีอยู่ช่วยให้สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น หลังจากโครงนำร่อง Intel มีการประเมินว่าจะสามารถช่วยประหยัดเงินสำหรับธุรกิจในอนาคตได้ถึง 9 ล้านดอลลาร์09 IIC Testbed

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อุตสาหกรรม: บริษัทวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรม
ผลลัพธ์IIC ได้อนุมัติ "IoT Testbed for Manufacturers" ที่มีการนำเสนอร่วมกับ Hitachi และ Intel เพื่อพัฒนาแนวทางที่เป็นมาตรฐานสำหรับ Factory Automation Platform ในฐานะ Service (FA PaaS) Testbed10
Honda Corporation

ประเทศ: เม็กซิโก (ญี่ปุ่น)
อุตสาหกรรม: รถยนต์
ผลลัพธ์ต้องการแนวคิดเครือข่ายข้อมูลโรงงานที่มีความยืดหยุ่นแบบใหม่ที่มีการสนับสนุนข้อมูล ความปลอดภัย และควบคุมด้วยโทโพโลยีที่ยืดหยุ่น หลังจากประสบความสำเร็จในโครงการนำร่องที่โรงงาน ต้นแบบ ในโยริอิ ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการนำมาใช้ในโรงงานแห่งใหม่ในประเทศเม็กซิโก ประโยชน์ที่ได้รับประกอบด้วยแนวคิดการผลิตที่ได้มาตรฐาน การแบ่งปันความรู้ในการทำงานทำให้การบำรุงรักษาง่ายมากขึ้นe-F@ctory สร้างชื่ออย่างมากในตลาดทั่วโลกด้วยเช่นกัน


ARC Research Group

ประเทศ: ทั่วโลก
อุตสาหกรรมบริษัทวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรม
ผลลัพธ์ช่วงต้นปี 2016 ARC ได้เผยแพร่เอกสารใหม่ซึ่งทบทวนการนำเทคโนโลยี การผลิตแบบอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) มาใช้และเน้นย้ำว่า e-F@ctory มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรFrost and Sulivan

ประเทศทั่วโลก
อุตสาหกรรมบริษัทวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรม
ผลลัพธ์ในปี 2015 Frost and Sullivan ยกย่องแนวความคิด e-F@ctory ของ Mitsubishi Electric ด้วยรางวัลด้านนวัตกรรม IIoT


Page Top