Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
iQ Platform

คอนเซปต์

iQ Platform เพื่อผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด


ลด TCO การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิผลสูงสุด การสื่อสารแบบไร้รอยต่อ: สิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ของ iQ Platform และ e-F@ctory 

iQ Platform ช่วยลด TCO ให้น้อยที่สุดในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยการปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการพัฒนา เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั่วทั้งโรงงาน ร่วมกับ e-F@ctoryโซลูชั่นที่ดีที่สุดในระดับต่างๆผ่านทางพันธมิตร e-F@ctory ที่ทำให้ความสามารถขององค์กรการผลิตได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสำหรับโรงงานผลิตอัจฉริยะในอนาคต

ลดค่าใช้จ่ายส่วน TCO มากขึ้น ขณะที่ได้รับความคุ้มครองสินทรัพย์ในกระบวนการผลิตของคุณอีกด้วย

ตัวควบคุมอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
1. ระบบความเร็วสูงที่ติดต่อสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลร่วมกันโดยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอย่างแท้จริง 
2. การควบคุมหน้าจอที่มีสัมผัสหลากหลาย สามารถใช้งาน GOT(HMI)ได้อย่างราบรื่น 

การบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการผลิต
1. CC-Link IE รองรับการติดต่อสื่อสารความเร็วสูงที่ 1 Gbps 
2. เชื่อมต่อแบบไร้รอยสะดุด ในทุกระดับของการผลิต ด้วย SLMP

การบูรณาการด้านวิศวกรรมร่วมกับสภาพแวดล้อมเชิงวิศวกรรม ด้วยคุณสมบัติของระบบแต่ละลำดับชั้น
1. มีการกำหนดค่าของระบบอย่างอัตโนมัติ
2. ค่าพารามิเตอร์ถูกใช้งานร่วมกันระหว่างหลายซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมผ่าน MELSOFT Navigator 
3. การเปลี่ยน system labels จะส่งผลกับ PAC และ HMI
*TCO: Total Cost of Ownershipคุณสมบัติอื่น ๆ
Page Top