Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
NTM=
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งแรกในไทย: PLC ระดับ 1


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) ระดับ 1 ซึ่งเป็นที่แรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพของประเทศไทย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา PLC ระดับ 1
รายละเอียดการทดสอบ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบPage Top