Print Page

Font Size:

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!

วันที่ : 07 February 2024 | หมวดหมู่ :

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักร ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน!

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

"เครื่องจักร" เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการดำเนินงานในอุตสาหกรรมการผลิต เพราะมีการนำมาใช้ในแทบทุกกระบวนการ และเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรเหล่านั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเข้ามาช่วยยืดอายุการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในบทความนี้เราจะพาไปรู้ถึงเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการดูแลรักษาว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ติดตามได้เลย

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักร กลยุทธ์สำคัญช่วยเพิ่มคุณภาพการผลิต

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ ว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานในระยะยาวและสามารถตอบรับกับความต้องการด้านการผลิตที่มากขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย 

ประโยชน์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร

รักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

การใช้เทคนิคดูแลเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้กระบวนผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่เหมือนเดิมในทุก ๆ ครั้ง รวมถึงยังจะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้ในระยะยาว 

ลดวงจรการทำงานที่หยุดชะงัก

นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรแล้ว การมีวิธีดูแลเครื่องจักรที่ถูกต้องพร้อมมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ยังจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้ การดูแลเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด ยังจะช่วยลดการหยุดชะงักของเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน ส่งผลให้วงจรการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น นำไปสู่การเพิ่มจำนวนผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 

ประหยัดงบประมาณจากการชำรุด

เพราะเครื่องจักรในแต่ละประเภท ย่อมมีเทคนิคการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลเครื่องจักรแต่ละชนิด ให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการดูแลเครื่องจักรในระยะยาวได้ อีกทั้งเทคนิคดูแลเครื่องจักรเหล่านี้ยังจะสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเครื่องชำรุดที่รุนแรง จนต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ครั้งใหญ่ ที่อาจส่งผลต่อเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในที่สุด  

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

การบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ จะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว แนวทางการดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาเชิงป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด การหล่อลื่นและการตรวจสอบบริเวณที่เครื่องจักรทำงาน เมื่อทำอยู่เป็นประจำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามการทำงานของเครื่องจักร และสามารถระบุถึงปัญหา พร้อมกับหาวิธีแก้ไขได้อย่างตรงจุด ทำให้โรงงานสามารถใช้งานเครื่องจักรได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น 

มั่นใจในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการใช้งาน

อีกหนึ่งเทคนิคดูแลเครื่องจักรที่จำเป็นจะต้องทำอย่างไม่เปลี่ยนแปลง นั่นก็คือการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่การปฏิบัติงาน ทั้งต่อเครื่องจักรและตัวบุคลากร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงงาน อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ทำให้พนักงานทุกคนอุ่นใจในการมาทำงานด้วย

ปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรม

ท้ายที่สุด ประโยชน์จากการใช้เทคนิคดูแลเครื่องจักรที่ได้ประสิทธิภาพ ยังเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และดูแลความปลอดภัยของเครื่องจักรโดยตรง เช่น พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่ว่าด้วยมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงมาตรฐานระดับสากลอย่าง ISO 14224:2016 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance), มาตรฐาน ISO 15635:2007 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) และมาตรฐาน ISO 55001:2014 ซึ่งจะเป็นการกำหนดระบบการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management System) ที่ครอบคลุมถึงการจัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบด้วย

ประโยชน์ของเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักร

วิธีดูแลเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วิธีดูแลเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิภาพ ตรงตามข้อบังคับและมาตรฐานสากลที่กำหนด สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ 

  • บำรุงรักษาทุกครั้งที่เครื่องจักรเสีย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจลุกลาม จนทำให้เครื่องชำรุดถาวร
  • หมั่นตรวจสอบเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ติดตามผล และดำเนินการแก้ไขอยู่เสมอ
  • ทำความเข้าใจกับอายุเครื่องจักรและรอบการเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาในบำรุงรักษาที่เหมาะสม
  • ทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องจักรอยู่เสมอ ป้องกันการหยุดชะงักที่นำไปสู่ความล่าช้าและอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ใช้แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทวีผล อย่างบริการซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบแจ้งเตือนสถานะเครื่องจักรที่สามารถจัดการปัญหาได้แบบเรียลไทม์

หลังจากได้รู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกันไปแล้ว เชื่อว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลาย ๆ คน คงจะเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนไปกับโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในระยะยาว   

แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีผู้ช่วยด้านการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ที่  Mitsubishi Electric Factory Automation เราพร้อมให้บริการด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมนำโซลูชันซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติเข้าไปช่วยดูแล และสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sales@MitsubishiFA.co.th หรือโทร. 02 092 8600


แหล่งอ้างอิง

  1. 6 Benefits Of Routine Equipment Maintenance. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566. https://www.cleanlink.com/news/article/6-Benefits-Of-Routine-Equipment-Maintenance---28024
  2. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย - และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566. https://legal.labour.go.th/images/law/Safety2554/Info2554.pdf
แบ่งปันเพจนี้
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox