Print Page

Font Size:
ผลิตภัณฑ์

SCADA

Make the Invisible Visible™

ระบบสกาด้า(SCADA) คือ ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ซอฟต์แวร์ปฏิบัติงาน GENESIS64™ คุณภาพ ในราคาคุ้มค่า ที่มาพร้อมกับการแสดงภาพแบบเรียลไทม์ เสริมความคล่องตัวในการเชื่อมต่อมุมมองการแสดงผลต่าง ๆ เพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งโดยทั่วไประบบนี้จะใช้เพื่อตรวจสอบสถานะตลอดจนการควบคุมการทำงานของระบบในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม เช่น ระบบ SCADA สำหรับโรงงาน การประปา การไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน การกลั่นน้ำมันและก๊าซ และอุตสาหรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดย Mitsubishi Electric Factory Automation ของเรามีบริการจัดทำระบบ SCADA สำหรับโรงงานและอุตสาหกรรมอาคารอัจฉริยะอย่างครบวงจร ดูแลโดยวิศวกรมืออาชีพ มาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

More Details

Product List