Print Page

Font Size:
ตัวอย่างการใช้งาน

Gemini

ตัวอย่างการใช้งาน
3D Simulators สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อกังวลต่อการใช้งานประเภทต่างๆ

No.1การจำลองไลน์การผลิต

ต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตล่วงหน้าเพื่อป้องกันการทำงานซ้ำ เช่น การออกแบบใหม่และการก่อสร้างเพิ่มเติม

การตรวจสอบล่วงหน้าและการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการปรับปรุงก่อนการก่อสร้างสายการผลิตจริง
ลดแรงงานปรับปรุงและระยะเวลาก่อสร้างที่สั้นลงอย่างมาก!

No.2การจำลองอุปกรณ์

การปรับเปลี่ยนในสถานที่จริงใช้เวลานานมาก ซึ่งทำให้การทำงานล่าช้าอย่างมาก

การตรวจสอบล่วงหน้าของการทำงานของกลไก
บนพื้นที่ดิจิทัลเป็นไปได้ด้วยโปรแกรมควบคุม
ช่วยให้ระยะเวลาการปรับที่หน้างานสั้นลง!

No.3การบำรุงรักษาแบบแยกส่วน

ไม่สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของสายผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ระหว่างการทำงานโดยไม่ต้องไปที่ไซต์งาน

จำลองการใช้งานอุปกรณ์ระยะไกล
ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล!

ช่วยให้ลดเวลาการปรับที่หน้างานและลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก

คุณสมบัติอื่น ๆ