Print Page

Font Size:
คอร์สฝึกอบรม
  • img_181120_030540907233138
  • img_181120_030554430777712
  • img_181120_030819599923706
คอร์สอบรมจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
เราให้บริการฝึกอบรมทั้งแบบภายในและนอกสถานที่ ด้วยหลักสูตรเฉพาะกว่า 23 หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมโดยทีมวิศวกรและวิทยากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งหมดนี้จะครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีห้องฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมได้มากกว่า 30 ท่าน โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ทดลองการใช้งานจริงด้วยอุปกรณ์และชุดทดลองที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งทางบริษัทยังจำกัดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 2 ท่านต่อชุดทดลอง 1 ชุด ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านทีมวิทยากรฝึกอบรมของทางบริษัทมิตซูบิชินั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทมิตซูบิชิที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหา ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ จะสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เข้าฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง
Programmable Logic Controller (PLC)(TH)
Basic PLC (GX Works2)
Basic PLC (GX Works2)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การควบคุมแบบอัตโนมัติ PLC โดยที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานรวมถึงวิธีการเลือกใช้งาน PLC ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ตลอดจนการทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ PLC นอกจากนี้ผู้เข้าฝึกอบรมยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาง่ายๆด้วยตัวเองเมื่ออุปกรณ์ PLC เกิดปัญหาต่างๆขึ้น

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และทดลองการใช้งานกับอุปกรณ์จริง ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่จะได้รับความรู้รวมถึงประสบการณ์ตรงจากอุปกรณ์จริง อีกทั้งยังได้ฝึกหัดการออกแบบโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแบบง่ายๆ รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM (Preventive Maintenance) PLC เบื้องต้นอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Basic PLC (GX Works3)
Basic PLC (GX Works3)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียด PLC iQ-F Series และ iQ-R Series หลักการออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการควบคุมระบบอัตโนมัติโดยใช้ Software GX-Works3 นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาอย่างง่ายด้วยตนเอง เมื่อ PLC เกิดปัญหาขึ้น

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ PLC รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัว PLC ไปจนถึงการใช้งานอุปกรณ์จริงร่วมกับ Software GX-Works3 เพื่อทำการออกแบบโปรแกรมควบคุมลำดับการทำงานเของเครื่องจักร รวมถึงการตรวจเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นกับ PLC เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Advanced PLC
Advanced PLC

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงการใช้งาน PLC ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมถูกออกแบบฟังก์ชั่นการควบคุมที่มีความซับซ้อนมากขั้น รวมทั้งมีการใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรม PLC ที่นอกเหนือจากการใช้คำสั่งพื้นฐานทั่วไป ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้คำสั่งขั้นสูง และคำสั่งพิเศษเฉพาะใน PLC ในแต่ละรุ่น รวมถึงการใช้งาน PLC ร่วมกับโมดูลพิเศษชนิดอื่นๆ

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้คำสั่งขั้นสูงรวมถึงการประยุกต์ใช้งาน PLC ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกแบบ Analog และ Digital ทั้งแบบ Input และ Output ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถนำ PLC ไปประยุกต์ใช้กับงานที่มีความยากและซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Function Block Diagram
Function Block Diagram

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม GX Works3 กับอุปกรณ์ PLC รุ่น iQ-F (FX5U) และ iQ-R และมีความต้องการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรม PLC ด้วย Function Block Diagram, Ladder และ FBD/LD ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รูปแบบภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน IEC-1131-3 และยังสอนการเรียกใช้ Function และ Function Block สำเร็จรูปในโปรแกรม ไปจนถึงขั้นตอนการสร้าง user library ที่มีลำดับการทำงานเป็นไปตามการออกแบบของผู้ใช้งาน และวิธีการเรียนใช้งานส่วนประกอบต่างๆ (Element) ได้แก่ FBD unit, LD unit และ Common unit ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการออกแบบโปรแกรมด้วยรูปแบบ FBD/LD

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทดลองใช้ PLC รุ่น iQ-F (FX5U) และ iQ-R ร่วมกับโปรแกรม GX Works3  เพื่อทำการออกแบบโปรแกรมควบคุมลำดับการทำงานของเครื่องจักร

รายละเอียดเพิ่มเติม