Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

รู้ก่อนดีกว่า! ธุรกิจควรปรับใช้ Industry 4.0 อย่างไร?

Date : 07 February 2024 | Categories :

ธุรกิจควรปรับใช้ Industry 4.0 อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรและธุรกิจอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมองหาวิธีรับมือและปรับใช้ Industry 4.0 เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน 

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนและไม่มั่นใจว่าตอนนี้ธุรกิจควรเริ่มปรับใช้ระบบ Industry 4.0 แล้วหรือไม่ ลองมาพิจารณา 4 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนจะปรับใช้ Industry 4.0 ที่นำมาฝากในบทความนี้กัน

ธุรกิจปรับใช้ Industry 4.0 อย่างไร

1. เข้าใจ Industry 4.0 กันก่อน

ก่อนที่จะนำระบบ Industry 4.0 เข้ามาปรับใช้ ธุรกิจจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงข้อดีของ Industry 4.0 ตลอดจนความเป็นมาและส่วนสำคัญใน Industry 4.0 ทั้งหมดก่อน

โดย Industry 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0 หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นั้นจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเทคโนโลยีทางดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม 

การปรับใช้ Industry 4.0 มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในทุกมุมมอง ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม้จะใช้กำลังคนเท่าเดิมหรือน้อยลง ตลอดจนช่วยลดข้อผิดพลาดที่นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายมหาศาล ไปจนถึงช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน โรงงาน และทรัพย์สินส่วนอื่น ๆ 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรม 4.0 ยังมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบควบคุมการตรวจจับมลพิษรอบด้าน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเหมือนในอดีต

ไม่เพียงเท่านั้น ข้อดีของ Industry 4.0 ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำขึ้น ทำให้ธุรกิจสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้เท่าทันถึงทุกเหตุการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สามารถวางแผนรับมือได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น


2. ประเมินความพร้อมขององค์กร

แม้ระบบ Industry 4.0 จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและข้อผิดพลาด ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ทั้งหมด แต่ไม่ได้แปลว่า Industry 4.0 นั้นจะเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

สำหรับเจ้าของธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่มั่นใจว่า ควรจะเลือกวิธีรับมือ Industry 4.0 อย่างไร ขอแนะนำให้เริ่มต้นจากการพิจารณาให้ละเอียดว่า ระบบ Industry 4.0 สามารถช่วยตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจได้ในแง่มุมไหน และ พนักงานในองค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานมากน้อยเพียงใด

ไม่ว่าจะเป็นการลดช่องว่างในการผลิต การนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาในธุรกิจ ไปจนถึงการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาลดเวลาในการทำงานส่วนต่าง ๆ ทั้งในแง่มุมของการผลิต บริหารจัดการ ตลอดจนวางแผนรับมือความเสี่ยง อุบัติเหตุ และเหตุไม่คาดฝันทั้งหมด

หากโรงงานอุตสาหกรรมต้องการเพิ่มคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรเพื่อช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนมองหานวัตกรรมที่ช่วยบริหารจัดการและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวก การปรับใช้เทคโนโลยี Industry 4.0 พร้อมมองหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถควบคุมและสอนพนักงานในองค์กรได้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรค่าแก่การพิจารณาเช่นกัน

วิธีรับมือ Industry 4.0

3. เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้บางส่วน

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับใช้ Industry 4.0 กับโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดในโรงงาน ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือ รื้อระบบการทำงานแบบดั้งเดิมทั้งหมด ขอแนะนำให้เริ่มต้นจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงานบางส่วนดูก่อน

เช่น การนำระบบ IoT อุตสาหกรรมเข้ามาช่วยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตบางส่วน เพื่อหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต ไปจนถึงการนำกล้องตรวจจับและเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพสินค้ามาปรับใช้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างละเอียดก่อนนำไปจัดส่งให้กับทางลูกค้าต่อไป

นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถสร้าง Big Data ซึ่งเป็นศูนย์รวมของข้อมูลธุรกิจทั้งหมด จากนั้นจึงติดตั้งระบบประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้าน เพื่อให้รู้จักถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ไปจนถึงแนะนำการปรับปรุงการทำงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดทั้งหมดต่อไป

เมื่อทดลองปรับใช้ระบบ Industry 4.0 แล้วพบว่า ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีข้อผิดพลาดน้อยลง ตลอดจนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในหลายด้านมากขึ้น การนำระบบ Industry 4.0 เข้ามาใช้งานในส่วนอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน


4. ลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

แม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน แต่เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่เหล่านี้ล้วนมีการทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะโดนโจมตีทางไซเบอร์ได้ 

ดังนั้น เมื่อปรับใช้ Industry 4.0 แล้ว โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องลงทุนสร้างระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แน่นหนาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การตรวจสอบความมั่นคงเชิงลึก (IPS) การใช้เครื่องมือควบคุม PLC ไปจนถึงการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงการควบคุมเทคโนโลยีทั้งหมดภายในโรงงานอุตสาหกรรม

แม้จะมาพร้อมกับต้นทุน แต่หากไม่ลงทุนด้านความปลอดภัยเหล่านี้เลย โรงงานอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่จะเสี่ยงโดนโจมตีทางไซเบอร์ ทั้งการขโมยข้อมูล ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนนำความลับทางธุรกิจไปเปิดเผยเท่านั้น แต่ธุรกิจยังอาจเสี่ยงต่อการโดนแฮ็กข้อมูลทั้งระบบและเกิดการเรียกค่าไถ่ได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อตัดสินใจจะปรับใช้ Industry 4.0 แล้ว ธุรกิจจึงต้องสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ไว้ด้วยเช่นกัน


ได้รู้กันไปแล้วว่า ธุรกิจควรมีวิธีรับมือและปรับใช้ระบบ Industry 4.0 กันอย่างไร แต่หากยังไม่มั่นใจว่าจะใช้ระบบ Industry 4.0 อย่างไรให้ตอบโจทย์กับความต้องการของธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรจาก Mitsubishi Electric Factory Automation พร้อมให้คำปรึกษาการปรับใช้ Industry 4.0 ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sales@MitsubishiFA.co.th หรือโทร. 02 092 8600


Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top