Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
คอนโทรลเลอร์
 ระบบการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ CNC เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเที่ยงตรง
Page Top