Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electricity/Electronic Fields

งานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานที่ซับซ้อนและยุ่งยาก แต่เปอร์เซ็นต์ของงานส่วนมากยังคงดำเนินการด้วยตนเอง จึงเป็นปัญหาหลักที่ต้องเผชิญ คือ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการบรรจุผิวประกอบของ PCB , การประกอบส่วนย่อยเข้าด้วยกันและจัดส่ง เพื่อลดความผิดพลาดของมนุษย์   e-F@ctory จะช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ โดยการใช้หุ่นยนต์ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดค่าแรงและระบบซึ่งสนับสนุนการทำงาน 


02
คลังสินค้าคัดแยก

ตรวจสอบข้อผิดพลาด

ประเด็นสำคัญ
• การคัดเลือก/จัดส่ง ที่ไม่ถูกต้อง
• กระบวนการหยุดเนื่องจากการขาดแคลนสินค้า

การแก้ไข
• ป้องกันความผิดพลาด ด้วยระบบคำสั่งงาน
• แจ้งเตือนล่วงหน้าหากขาดแคลนสินค้าด้วยเครื่องมือวัดหรือบันทึกสถานะ


11 
การลบคม/ขัดผิวเรียบ

ประเด็นสำคัญ
• ความซับซ้อนในการปรับแต่งชิ้นงานในรูปทรงต่าง ๆ ที่หลากหลาย
• การใส่เครื่องมือ
การแก้ไข
• ลดระยะเวลาเริ่มต้นด้วยการบรรยายอย่างง่าย
• ตรวจปริมาณด้วยเซ็นเซอร์วัดค่าแรง

12 
การประกอบส่วนย่อย

รองรับการขันสกรู

ประเด็นสำคัญ
• การประกอบที่ไม่ถูกต้องระหว่างการผลิตที่ปะปนกันมากและจำนวนต่ำ
• การสนับสนุนที่มีความยืดหยุ่นจากความผันผวนของภาระการผลิต

การแก้ไข
• ป้องกันความผิดพลาด ด้วยระบบคำสั่งงาน
• ปรับให้เหมาะสมกับสถานะการผลิต


13 
การตรวจสอบ

การนำเซนเซอร์วัดค่าแรงมาใช้

ประเด็นสำคัญ
• การทำงานด้วยตนเองของคน เป็นสิ่งจำเป็นในการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานตรวจสอบ
การแก้ไข
• ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นของหุ่นยนต์ที่มาพร้อมกับเซนเซอร์วัดค่าแรง


14
การบรรจุหีบห่อ

ประเด็นสำคัญ
• ปรับความเหมาะสมให้กับชิ้นงาน ทำการตัด และแก้ไขความยาวที่จำเป็น
การแก้ไข
• การลดความซับซ้อนของอุปกรณ์ที่เริ่มต้นด้วยการประทับกลไก / ตัดและฟังก์ชั่นการแก้ไข


16 
การจัดการความคืบหน้า

ANDON

ประเด็นสำคัญ
• ภาพแสดงสถานะการผลิตใช้เวลานาน และยุ่งยาก
• ไม่สามารถติดตั้งไฟแสดงสถานะเพื่อแสดงภาพเพียงอย่างเดียว

การแก้ไข
• สามารถสร้างและใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียง แต่ความสามารถในสถานะภาพในหน้าจอขนาดใหญ่ แต่ยัง แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ มีฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มการมองเห็น

คุณสมบัติอื่น ๆ
Page Top