Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
คอร์สฝึกอบรม
คอร์สอบรมจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
เราให้บริการฝึกอบรมทั้งแบบภายในและนอกสถานที่ ด้วยหลักสูตรเฉพาะกว่า 23 หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมโดยทีมวิศวกรและวิทยากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งหมดนี้จะครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีห้องฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมได้มากกว่า 30 ท่าน โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ทดลองการใช้งานจริงด้วยอุปกรณ์และชุดทดลองที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งทางบริษัทยังจำกัดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 2 ท่านต่อชุดทดลอง 1 ชุด ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านทีมวิทยากรฝึกอบรมของทางบริษัทมิตซูบิชินั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทมิตซูบิชิที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหา ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ จะสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เข้าฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง
Visualization(TH)
Advanced GOT

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการใช้งาน HMI ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมได้นิยมนำ HMI มาใช้ในระบบการควบคุมการผลิตที่มีความต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น HMI รุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูใช้งาน โดยฟังก์ชั่นการใช้งานดังกล่าวนี้จะอยู่นอกเหนือจากการใช้งานฟังก์แบบปกติทั่วไป

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการใช้งานฟังก์ชั่นพิเศษบนอุปกรณ์ HMI รุ่น GOT2000 และได้รับความรู้ในการเลือกรุ่น GOT2000 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงหลักการเชื่อมต่อระหว่าง PLC กับ GOT2000 ผ่านระบบโครงข่าย พร้อมด้วยหลักการออกแบบหน้าจอด้วยด้วยซอฟแวร์ GT Designer 3

รายละเอียดเพิ่มเติม
Basic GOT

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการใช้งาน GOT ซึ่งเป็นอุปกรณ์ HMI (Human Machine Interface) ที่ได้รับการยอมรับและมีความนิยมสูงสุดในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเครื่องจักรสมัยใหม่ในปัจจุบันได้นำอุปกรณ์ HMI มาใช้ในการควบคุมแทนอุปกรณ์ประเภท Input และ Output โดยมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก, มีความน่าเชื่อถือ, ราคาถูกและดูแลรักษาง่าย

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการทำงานของอุปกรณ์ HMI, ประเภทของ GOT, การเลือกใช้ GOT ให้เหมาะสมกับงาน, การสื่อสารข้อมูลระหว่าง PLC กับ GOT ในแบบต่างๆ รวมถึงการออกแบบและการสร้างหน้าจอ GOT ด้วยโปรแกรม GT Designer 3 นอกจากนี้ผู้เข้าฝึกอบรมยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อ GOT อยู่ในสภาวะการทำงานที่ผิดปกติ รวมถึงหลักการปรับปรุง GOT จากรุ่นเก่าให้เป็นรุ่นใหม่อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Basic SCADA

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงโครงสร้างพื้นฐานการทำงานของระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านต้นทุนและการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าภายในโรงงานอุตสากรรมในปัจจุบัน โดยระบบ SCADA นี้สามารถทำการจัดเก็บข้อมูลจากขบวนการผลิตเพื่อนำไปแสดงผลแบบ Real Time อีกทั้งยังสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบย้อนกลับเพื่อหาสาเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิตได้

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบ SCADA รวมถึงได้ฝึกหัดออกแบบการสร้างหน้าจอกราฟฟิกในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการแสดงผลการแจ้งเตือนแบบ Alarm และวิธีการสร้างกราฟแสดงแนวโน้มการทำงาน (Trend Graph) ด้วยซแฟแวร์ GENESIS64 นอกเหนือจากนี้ผู้เข้าฝึกอบรมยังจะได้เรียนรู้ถึงหลักการเชื่อมต่อระบบ SCADA กับ PLC ผ่านซอฟแวร์ MX-OPC Server อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Page Top