Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
คอร์สฝึกอบรม
คอร์สอบรมจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
เราให้บริการฝึกอบรมทั้งแบบภายในและนอกสถานที่ ด้วยหลักสูตรเฉพาะกว่า 23 หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมโดยทีมวิศวกรและวิทยากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งหมดนี้จะครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีห้องฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมได้มากกว่า 30 ท่าน โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ทดลองการใช้งานจริงด้วยอุปกรณ์และชุดทดลองที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งทางบริษัทยังจำกัดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 2 ท่านต่อชุดทดลอง 1 ชุด ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านทีมวิทยากรฝึกอบรมของทางบริษัทมิตซูบิชินั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทมิตซูบิชิที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหา ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ จะสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เข้าฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง
Data Collection(TH)
Data Logger

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษา หรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการเก็บข้อมูลจาก PLC ด้วยอุปกรณ์ High Speed Data Logger Module เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าในแต่ละขบวนการผลิตจะประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆ อาทิเช่น อุณหภูมิ, แรงดัน, ความชื้น และอัตราการไหล ซึ่งตัวแปรทุกตัวจำเป็นต้องมีการจดบันทึกค่าตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับไปวิเคราะห์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการผลิต หรือการทำ PM (Preventive Maintenance) ให้กับเครื่องจักร ซึ่งอุปกรณ์ High Speed Data Logger Module จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานนี้ได้อย่างลงตัว

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายแบบ Ethernet, การใช้งานฟังก์ชั่น Logging สำหรับการเก็บบันทึกค่าตัวแปรด้วยอุปกรณ์ High Speed Data Logger Module รวมถึงการแสดงผลข้อมูลที่ถูกเก็บเชิงตัวเลข สถิติ และกราฟ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปวิเคาระห์ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
MX Sheet

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการนำโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ PLC เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากระบบการผลิตสินค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลการผลิตต่างๆ เช่น ของเสียจากการผลิต, จำนวนงานที่รอระหว่างการผลิต, สินค้าที่รอส่งมอบ และอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิต ดังนั้นการเก็บข้อมูลดังกล่าวในปัจจุบันจึงนิยมเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติผ่าน PLC โดยข้อมูลที่เก็บจะถูกแสดงผลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งการใช้งานในลักษณะดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมมากในระบบอุตสาหกรรมปัจจุบัน

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการ รับ-ส่ง ข้อมูล PLC ผ่านระบบการเชื่อมต่อแบบต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบสื่อสารของ Mitsubishi ร่วมกับโปรแกรม MX Component โดยสามารถแสดงผลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบแบบของ CSV ไฟล์ ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลขและกราฟชนิดต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปวิเคาระห์ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
MES Interface

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการนำอุปกรณ์ MES Interface module มาใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Shop floor ในสายการผลิตผ่านอุปกรณ์ PLC ไปยังระบบฐานข้อมูลเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ โดยสามารถเลือกจัดเก็บในฐานข้อมูลแบบต่างๆได้ เช่น Microsoft Access, SQL Server หรือ Oracle

ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลับมาวิเคราะห์เพื่อการวางแผนประกอบการตัดสินใจในการผลิตโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการะปรับปรุงกำลังการผลิตให้สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำมาวางแผนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เวลาทรัพยากรการดำเนินการสั่งซื้้อและการจัดส่ง การวิเคราะห์การผลิตโดยรวม ค่าประสิทธิผล OEE ซึ่งระบบจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การบริหารจัดการ ERP

รายละเอียดเพิ่มเติม
Page Top