Print Page

Font Size:
การสนับสนุน
เครื่องมือสนับสนุน

เรามีเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่ทำงานในต่างประเทศหรือเดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศรวมถึงพนักงานในท้องถิ่น
เราสนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมสำหรับวิศวกรและพนักงานใหม่ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับพนักงานท้องถิ่น

How can we help you?

Mitsubishi Electric Factory Automation provides a comprehensive supports service designed to exceed all customer expectation, whist increasing the profit by establishing the lowest Total Cost of Ownership (TCOs)

Contact Us Today