Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม

Computerized Numerical Controllers(CNCs)

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือสนับสนุนผู้ใช้ที่ช่วยเพิ่มสภาพแวดล้อมการทำงาน และส่งเสริมการพัฒนาที่หลากหลาย ช่วยในการปรับแต่ง CNC


รายการผลิตภัณฑ์

การเลือกเซอร์โว NC   Servo selection  

 

เมื่อเลือกรุ่นของเครื่องจักรและป้อนข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรแล้ว จะสามารถเลือกมอเตอร์เซอร์โวที่เหมาะสมกับข้อมูลจำเพาะได้

 

การออกแบบหน้าจอ: NC Designer2    Custom screen creation  

 

เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ MTB สามารถปรับแต่งหน้าจอตามความต้องการได้อย่างสะดวก


เครื่องมือการฝึกอบรม /การสนับสนุนตามความต้องการเฉพาะ: NC Trainer2 / NC Trainer2 plus    Debug     Training  

NC Trainer2 plus รองรับการพัฒนาตามความต้องการเฉพาะสำหรับ CNC ทั้งหมด
แอพพลิเคชั่นนี้ใช้สำหรับเรียนรู้วิธีใช้งานหน้าจอ CNC และโปรแกรมการควบคุมเครื่องจักรบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีหน่วยควบคุม CNC หรือหน่วยแสดงผลพิเศษ


การตั้งค่าพารามิเตอร์ NC: NC Configurator2    Parameter creation    

 

สามารถแก้ไขพารามิเตอร์ NC ที่จำเป็นสำหรับการควบคุม NC และใช้งานเครื่องจักรได้ผ่านคอมพิวเตอร์


การปรับเซอร์โว: NC Analyzer2    Parameter creation    

 

สามารถปรับพารามิเตอร์ของเซอร์โอได้โดยอัตโนมัติ โดยวัดค่าและวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องจักร


การถ่ายโอนข้อมูล: NC Explorer        Operation      Maintenance    

 

สามารถเปิดใช้ไฟล์ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร CNC ได้ผ่าน Windows Explorer บนคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ CNC หลายเครื่องผ่าน Ethernet


การตรวจสอบระยะไกล: NC Monitor2    Operation      Maintenance    

 

ด้วยระบบเครือข่ายภายในโรงงาน เราสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ CNC ได้จากระยะไกล


การตรวจสอบระยะไกล: เครื่องมือตรวจสอบระยะไกล(C70)    Operation      Maintenance    

เราสามารถแสดงหน้าจอ NC ที่เหมือนกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับหน่วย NC เมื่อจำเป็น ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบและตั้งค่าข้อมูลหลากหลายตัวได้โดยใช้ HMI เดียวกันเป็นหน้าจอ NC มาตรฐาน เครื่องมือตรวจสอบระยะไกล (C70) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Page Top