Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
ซอฟต์แวร์สนับสนุนเซอร์โว
Servo
ซอฟต์แวร์สนับสนุนเซอร์โว

ขนาดมอเตอร์, ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเริ่มต้นและการปรับเซอร์โว

การปรับ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์, การอ่านหรือการเขียนพารามิเตอร์และการทดสอบด้วยซอฟต์แวร์การตั้งค่าสามารถดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ง่ายๆ พร้อมกับมีซอฟต์แวร์การเลือกกำลังฟรีให้ด้วย


รายการผลิตภัณฑ์

MR Configurator2

การตั้งค่าวงจรขยายเซอร์โวสามารถดำเนินการโดยเพียงปฏิบัติตามหน้าจอคำแนะนำ

รายละเอียดเพิ่มเติม


Motor sizing software

ขนาดของมอเตอร์เซอร์โวสามารถเลือกโดยใช้ซอฟต์แวร์การเลือกกำลัง (โปรแกรมฟรี) ด้วยการป้อนข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Page Top