Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม
Human-Machine Interfaces (HMIs)
ENGINEERING SOFTWARE

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกแบบหน้าจอของคุณ

ออกแบบหน้าจอที่สวยงามของคุณด้วยการตั้งค่าพื้นฐาน
คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบหน้าจอของคุณหรือไม่ นำหน้าจอกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างหน้าจอเฉพาะ


"MELSOFT GT Works3" มีข้อมูลตัวอย่างสำเร็จรูป และนำการออกแบบที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดเวลาในการสร้างหน้าจอของคุณ


รายการผลิตภัณฑ์

iQ Works

ชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์การตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ครอบคลุมสำหรับ PLC, ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและ GOT เป็นต้นGT Works3


MELSOFT GT Works3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบหน้าจอให้ดีขึ้นและใช้ข้อมูลที่มีอยู่
ทำให้สามารถทำการออกแบบระดับมืออาชีพได้เพียงไม่กี่คลิก
Page Top