Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
EEC Automation Park
Automation Park 2020

Automation Park

ศูนย์ Automation Park ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักในการเป็นศูนย์กลาง
เพื่อบริหารจัดการและประสานงานการพัฒนากำลังคน นวัตกรรม และการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
และระบบอัตโนมัติและทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ EEC

Adopted Technologies

Customization
การ customization ทำให้สามารถรองรับลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน สามารถปรับแต่งสินค้าและบริการได้ด้วยตัวเองตอบสนองต่อรสนิยมและความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด

Training Center

หลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ ตอบโจทย์การผลิตบุคลากรคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางด้าน Industry 4.0 หรือ e-F@ctory

คอร์สอบรมครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรมาตรฐานไปจนถึงหลักสูตรมาตรฐานของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่มีมากกว่า 24 หลักสูตร ไปจนถึงหลักสูตรประยุกต์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

Other Facilities

Learning Center

ศูนย์จัดการเรียนรู้ Smart factory model line ที่ผสมผสานการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงาน และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้าด้วยกัน

Training Center

ศูนย์การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทางด้าน Industry 4.0 หรือ e-F@ctory

Co-creation Space

พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรมSystems Integrator และกลุ่ม Startup เข้ามาใช้เพื่อประกอบกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ Automation Park และเครือข่าย

ที่อยู่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอ ชลบุรี 20131 ประเทศไทย

คุณสมบัติอื่น ๆ
Page Top