Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
คอร์สฝึกอบรม
คอร์สอบรมจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
เราให้บริการฝึกอบรมทั้งแบบภายในและนอกสถานที่ ด้วยหลักสูตรเฉพาะกว่า 23 หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมโดยทีมวิศวกรและวิทยากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งหมดนี้จะครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีห้องฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมได้มากกว่า 30 ท่าน โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ทดลองการใช้งานจริงด้วยอุปกรณ์และชุดทดลองที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งทางบริษัทยังจำกัดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 2 ท่านต่อชุดทดลอง 1 ชุด ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านทีมวิทยากรฝึกอบรมของทางบริษัทมิตซูบิชินั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทมิตซูบิชิที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหา ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ จะสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เข้าฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง
Drive System(TH)
Advanced Inverter

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการใช้งาน Inverter ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน Inverter รุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการลดค่าใช้จ่ายในด้านของการประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมอีกด้วย

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการใช้งานฟังก์ชั่น PLC ในอุปกรณ์ Inverter รุ่น A800 และได้รับความรู้ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในฟังก์ชั่นดังกล่าว อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงหลักการเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ลงในตัวอุปกรณ์ Inverter เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ผ่านซอฟ์แวร์ FR-Configurator2

รายละเอียดเพิ่มเติม
Basic Inverter

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษา หรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการควบคุมความเร็วมอเตอร์และการประยุกต์ใช้งานโดยใช้อุปกรณ์ Inverter ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้งานง่าย มีให้เลือกหลายแบบตามชนิดการใช้งาน มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงทฤษฎีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วย Inverter ขั้นพื้นฐาน, การเลือกชนิดของ Inverter ให้เหมาะสมกับประเภทงาน, การปรับตั้งค่า Parameter และการทดสอบงานจริงด้วยอุปกรณ์ของจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม
P.M Inverter

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Inverter เนื่องจากในปัจจุบันระบบการผลิตในโรรงงานอุตสาหกรรมได้นำอุปกรณ์ Inverter เข้ามาใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านของการประหยัดพลังงาน ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวอุปกรณ์ Inverter ผู้ใช้จึงควรทราบถึงวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องด้วย

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการตรวจเช็คการทำงานและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Inverter รวมถึงข้อพึงระวังในการใช้งาน ตลอดจนการตั้งค่าพารามิเตอร์ Inverter ให้เหมาะสมกับประเภทของงานในลักษณะต่างๆ ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงหลักการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Inverter อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
P.M Servo

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Servo motor เนื่องจากในปัจจุบันระบบการผลิตในโรรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้นำเครื่องจักรที่มีอุปกรณ์ Servo motor เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการผลิตสินค้า เนื่องจากมีความแม่นยำและมีประสิทธิสูง ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวอุปกรณ์ Servo motor ผู้ใช้จึงควรทราบถึงวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องด้วย

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการติดตั้งอุปกรณ์ Servo motor รวมถึงข้อพึงระวังในการใช้งาน ตลอดจนการตั้งค่าพารามิเตอร์ ให้เหมาะสมกับประเภทของงานในลักษณะต่างๆ ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงหลักการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Servo motor อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Motion Controller

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการนำ Servo Motor มาใช้กับ PLC รุ่น Q-Series ในการควบคุมการทำงานแบบ Motion Control ซึ่งการใช้งานในลักษณะดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมมากในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันเนื่องจากมีความละเอียด แม่นยำสูง และสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมากกว่าการควบคุม Servo Motor แบบปกติทั่วไป ดังนั้นเครื่องจักรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงหันมาใช้รูปแบบการควบคุมชนิดนี้มากขึ้น

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงทฤษฎีการควบคุม Servo Motor ด้วยระบบ Motion Control ขั้นพื้นฐาน รวมถึงการใช้งานโปรแกรม MT Developer ตลอดจนการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน นอกจากนั้นผู้เข้าฝึกอบรมยังได้เรียนรู้ถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบในการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Basic Servo

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการใช้งาน Servo Motor เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าในปัจจุบันต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูง เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่เกิดของเสีย (Zero Defrag) ดังนั้นเครื่องจักรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้ Servo Motor ซึ่งเป็นระบบการควบคุมแบบปิด (Closed-Loop Control ) ซึ่งจะมีข้อดีในเรื่องของความแม่นยำสูงและยังสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้ว Servo Motor ยังประยุกต์ใช้งานในการควบคุมแบบอื่นๆได้อีก อาทิเช่น การควบคุมความเร็ว, การปรับแต่งอัตราเร่ง, การควบคุมแรงบิดและการควบคุมตำแหน่ง เป็นต้น

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงทฤษฎีการนำ PLC มาใช้ในการควบคุม Servo Motor, การเลือกใช้งาน Servo Motor และ Servo Amplifier ให้เหมาะสมกับชนิดงาน รวมถึงวิธีการต่อสายสัญญาณแบบต่างๆและการแสดงสถานะการทำงานของ Servo Motor นอกจากนั้นผู้เข้าฝึกอบรมยังได้เรียนรู้ถึงการเขียนโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Positioning QD75

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีความสนใจศึกษา หรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงการใช้งานและการออกแบบโปรแกรมเพื่อควบคุม Servo motor ผ่านโมดูล QD75 (Positioning module) ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค โดยผู้เข้ารับการอบบรมจะได้ทราบถึงฟังก์ชันการทำงาน การเชื่อมต่อกับ Servo motor และการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบโปรแกรม และได้ทดลองใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Page Top