Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
คอร์สฝึกอบรม
คอร์สอบรมจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
เราให้บริการฝึกอบรมทั้งแบบภายในและนอกสถานที่ ด้วยหลักสูตรเฉพาะกว่า 23 หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมโดยทีมวิศวกรและวิทยากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งหมดนี้จะครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีห้องฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมได้มากกว่า 30 ท่าน โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ทดลองการใช้งานจริงด้วยอุปกรณ์และชุดทดลองที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งทางบริษัทยังจำกัดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 2 ท่านต่อชุดทดลอง 1 ชุด ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านทีมวิทยากรฝึกอบรมของทางบริษัทมิตซูบิชินั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทมิตซูบิชิที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหา ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ จะสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เข้าฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง
FA Integrated Network(TH)
CC Link IE Control

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการนำ PLC มาใช้ในระบบเครือข่ายด้วยการเชื่อมโยงระดับ (Control Level Network) หรือเป็นระบบเครือข่ายที่เรียกว่า CC-Link IE Control เนื่องจากในปัจจุบันระบบการผลิตสินค้าแบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องอาศัยการทำงานที่สอดคล้องกันในแต่ละขบวนการผลิต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำอุปกรณ์ PLC ในแต่ละขบวนการผลิตมาทำการเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายสำหรับทำการส่งผ่านข้อมูล ด้วยความเร็ว สูงถึง 1 GB เพื่อให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งระบบเครือข่ายแบบ CC-Link IE Control ยังเป็นระบบเครือข่ายที่ได้มาตราฐาน สะดวกต่อการใช้งาน มีความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกรอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการของระบบเครือข่ายแบบ CC-Link IE Control ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง PLC Mitsubishi รวมถึงการตั้งค่า PLC Parameter และทดลองการเขียนโปรแกรมเพื่อ ส่ง-รับ ข้อมูลระหว่าง PLC ในระบบเครือข่าย นอกจากนี้ผู้เข้าฝึกอบรมยังได้เรียนรู้วิธีการปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบเก่าให้ทันสมัยกับปัจจุบัน รวมถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้สูงขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
CC-Link IE Field

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Servo motor เนื่องจากในปัจจุบันระบบการผลิตในโรรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้นำเครื่องจักรที่มีอุปกรณ์ Servo motor เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการผลิตสินค้า เนื่องจากมีความแม่นยำและมีประสิทธิสูง ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวอุปกรณ์ Servo motor ผู้ใช้จึงควรทราบถึงวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องด้วย

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการติดตั้งอุปกรณ์ Servo motor รวมถึงข้อพึงระวังในการใช้งาน ตลอดจนการตั้งค่าพารามิเตอร์ ให้เหมาะสมกับประเภทของงานในลักษณะต่างๆ ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงหลักการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Servo motor อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
CC-Link

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษา หรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการนำ PLC มาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกแบบระยะไกล (Remote Station) ด้วยระบบการเชื่อมโยงระดับ (Device Level Network) หรือเป็นระบบเครือข่ายที่เรียกว่า CC-Link ซึ่งเป็นระบบการควบคุมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในด้านการ Wiring ทั้งยังเป็นระบบที่ได้มาตราฐาน มีความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการควบคุมระยะไกลด้วยระบบเครือข่ายพื้นฐานแบบ CC-Link, การทดลองเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานและการตั้งค่า PLC Parameter เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกแบบ Remote Input/Output, Remote Device ทั้งชนิด Digital และ Analog, รวมถึงการสื่อสารข้อมูลระหว่าง PLC ด้วยกันแบบ Local นอกจากนี้ผู้เข้าฝึกอบรมยังได้เรียนรู้หลักการตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นเมื่อระบบ CC-Link ทำงานผิดพลาดอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Ethernet

    หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เรียนรู้ถึงหลักการนำอุปกรณ์ PLC มาใช้กับระบบเครือข่ายด้วยการเชื่อมต่อระบบ Industrial Ethernet ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลจาก Shop Floor มาแสดงและผ่านการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ เช่น SCADA, ERP ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น

    ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแบบ Ethernet Communication เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่าง PLC, GOT และ Computer Devices รวมไปถึงวิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ Network รวมถึงการทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดคำสั่งพิเศษ และเรียนรู้หลักการตรวจสอบระบบเครือข่ายเมื่อเกิดสภาวะการทำงานผิดปกติ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบ MC, SLMP Protocol โดยเบื้องต้น ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายของ PLC ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

รายละเอียดเพิ่มเติม
Page Top