Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand - มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น ประเทศไทย SCADA system™ GENESIS 64 | MITSUBISHI ELECTRIC THAILAND FA

Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
SCADA software-ICONICS Suite™

Solutions for every role

การจัดการการผลิต การบำรุงรักษาอุปกรณ์

เพิ่มความสามารถในการมองเห็นและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนการปรับปรุงกระบวนการด้วยข้อมูลที่สามารถนำมาดำเนินการได้

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การประหยัดพลังงาน การตรวจสอบจากระยะไกล

ระบุและแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

การกำหนดค่าระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง

การพัฒนาธุรกิจ การใช้งาน Big data การตรวจสอบจากระยะไกล

เก็บข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วย KPI*1 และการวิเคราะห์

บริหารการใช้งานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับโลก

*1. KPI: Key Performance Indicator
การเชื่อมต่อและการผสานระบบอย่างง่ายดาย กระบวนการทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ

โซลูชันที่กำหนดเฉพาะเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ

ลดระยะเวลาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม


เครื่องมือสนับสนุน

ติดตาม
ติดตามเพื่อรับข่าวสารและสาระดีๆจากเรา
Page Top