Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

ประกาศเลื่อนการจัดงานสัมมนา "มองเห็น = ได้เปรียบ" Process Remote Monitoring Workshop

Date : 24 February 2020 | Categories : Seminar

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายในวงกว้างและกำลังขยายสู่ระดับที่ตรวจคัดกรองได้ยากขึ้น ทำให้ทางบริษัทฯ มีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของผู้เข้าร่วมและผู้จัดงาน

ดังนั้นทางบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงต้องขอเลื่อนการจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "มองเห็น = ได้เปรียบ" Process Remote Monitoring Workshop ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น


วันที่และสถานที่ที่ประกาศเลื่อนการจัดงาน

25 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี

26 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี

28 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

4 มี.ค. 2563 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา

10 มี.ค. 2563 ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี

11 มี.ค. 2563 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช

.

จึงเรียนชี้แจ้งมาเพื่อทราบ และทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top